پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش معماری

تفاوت خانه و سرپناه با رویکرد تاثیر فضاهای داخلی در بهسازی مسکن از دیدگاه انسان گرایی آبراهام مازلو

: استاد راهنما

دکتر علیرضا مستغنی

: پژوهشگر

مهدی آشوری

تابستان 1393

 

 چکیده

ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺗﺎ ﺣﺪي ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ واژه ﺧﺎﻧﻪ در آن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪان ﺳﺮﭘﻨﺎه ﮔﻔﺖ. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اراﺋﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در این پژوهش ابتدا ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. سپس به ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اوﻟﯿﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﯽ از دﯾﺪﮔﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺷﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ پرداخته می شود.در ادامه روش ﺗﺨﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ (ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ) ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و سپس به ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﯿﻨﻪ اي ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﯾﺖ، اﻗﻠﯿﻢ و ﺣﻮزه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ، ﺿﻮاﺑﻂ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

 

Add comment